Có 1 kết quả:

ngoại bà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà ngoại, tức người đàn bà sinh ra mẹ mình.