Có 1 kết quả:

ngoại tôn

1/1

ngoại tôn

giản thể

Từ điển phổ thông

cháu ngoại