Có 1 kết quả:

ngoại tôn

1/1

ngoại tôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cháu ngoại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cháu ngoại, tức đứa con của con gái mình.

Một số bài thơ có sử dụng