Có 1 kết quả:

ngoại quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan ở ngoài kinh đô, tức quan địa phương.

Một số bài thơ có sử dụng