Có 1 kết quả:

ngoại gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà ông bà ngoại — Chỉ ông ngoại. Đoạn trường tân thanh có câu: » Ngày vừa sinh nhật ngoại gia «.

Một số bài thơ có sử dụng