Có 1 kết quả:

ngoại khấu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giặc ở nước ngoài tới đánh nước mình.