Có 1 kết quả:

ngoại hình

1/1

ngoại hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại hình, bề ngoài