Có 1 kết quả:

ngoại tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng hướng ra ngoài, chỉ lòng dạ thay đổi.

Một số bài thơ có sử dụng