Có 1 kết quả:

ngoại thích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ngoại thân 外親.