Có 1 kết quả:

ngoại giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ngoại đạo 外道.

Một số bài thơ có sử dụng