Có 1 kết quả:

ngoại lai

1/1

ngoại lai

giản thể

Từ điển phổ thông

từ ngoài vào, từ ngoài đến, ngoại nhập