Có 1 kết quả:

ngoại thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ mẹ — Gia đình bên mẹ, bên ngoại.