Có 1 kết quả:

ngoại lưu

1/1

ngoại lưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chảy đi, chảy ra, thoát đi, tiêu đi

Một số bài thơ có sử dụng