Có 1 kết quả:

ngoại giới

1/1

ngoại giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bên ngoài, phía ngoài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bên ngoài. Thế giới bên ngoài.