Có 1 kết quả:

ngoại tổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông ngoại. Như Ngoại ông 外翁.

Một số bài thơ có sử dụng