Có 1 kết quả:

ngoại tổ mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà ngoại. Như Ngoại bà 外婆.