Có 1 kết quả:

ngoại khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngành chữa bệnh ở mặt ngoài thân thể ( mổ xẻ, châm cứu.. ) » Vào rừng kiếm thuốc ngoại khoa, phòng khi sông biển phong ba bất kì « ( Lục Vân Tiên ).