Có 1 kết quả:

ngoại ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông ngoại, tức người đàn ông sinh ra mẹ mình.