Có 1 kết quả:

ngoại thận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn dái của phái nam, của giống đực.