Có 1 kết quả:

ngoại cữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cha vợ. Như Nhạc phụ.