Có 1 kết quả:

ngoại xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ngoại gia 外家.