Có 1 kết quả:

ngoại hiệu

1/1

ngoại hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên riêng, tên hiệu