Có 1 kết quả:

ngoại biểu

1/1

ngoại biểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bề ngoài, bên ngoài, biểu hiện bề ngoài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề ngoài. Mặt ngoài.