Có 1 kết quả:

ngoại bào

1/1

ngoại bào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo choàng ngoài