Có 1 kết quả:

ngoại thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ hàng bên mẹ, bên ngoại.