Có 1 kết quả:

ngoại quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ bên ngoài — Nhìn ở bề ngoài.