Có 1 kết quả:

ngoại hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật sản xuất ở nước ngoài, đem bán tại nước mình.