Có 1 kết quả:

ngoại mậu

1/1

ngoại mậu

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngoại thương, việc buôn bán với nước ngoài