Có 1 kết quả:

ngoại tư

1/1

ngoại tư

phồn thể

Từ điển phổ thông

đầu tư từ nước ngoài

Một số bài thơ có sử dụng