Có 1 kết quả:

ngoại tư

1/1

ngoại tư

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu tư từ nước ngoài