Có 1 kết quả:

ngoại đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ngoài tôn giáo của mình. Khác tôn giáo với mình.

Một số bài thơ có sử dụng