Có 1 kết quả:

ngoại bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước ngoài.