Có 1 kết quả:

ngoại hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng bên ngoại, quê ngoại ( của mẹ ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Tần ngần dạo gót lầu trang, một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về «.

Một số bài thơ có sử dụng