Có 1 kết quả:

ngoại trưởng

1/1

ngoại trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại trưởng, bộ trưởng bộ Ngoại giao