Có 1 kết quả:

ngoại diện

1/1

ngoại diện

giản thể

Từ điển phổ thông

bề ngoài, mặt ngoài, vẻ ngoài