Có 1 kết quả:

ngoại hạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bậc ở ngoài cả sự sắp xếp có sẵn, ý nói vượt hẳn các hạng thường.