Có 1 kết quả:

đa biến

1/1

đa biến

giản thể

Từ điển phổ thông

hay thay đổi, dễ thay đổi, không kiên định