Có 1 kết quả:

đa thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều vợ.