Có 1 kết quả:

đa tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghi ngờ.
2. Mang lòng dạ khác, phản phúc. ★Tương phản: “nhất tâm” 一心.

Một số bài thơ có sử dụng