Có 1 kết quả:

đa tài đa nghệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhiều khả năng tài nghệ. § Cũng viết là 多材多藝.