Có 1 kết quả:

đa văn vi phú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không giàu bằng tiền của mà giàu bằng học vấn tri thức. ◇Lễ kí 禮記: “Bất kì đa tích, đa văn dĩ vi phú” 不祈多積, 多文以為富 (Nho hạnh 儒行) Chẳng cầu chất chứa (tiền của) cho nhiều, lấy văn chương học vấn uyên bác làm giàu.