Có 1 kết quả:

đa dạng

1/1

đa dạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đa dạng, nhiều, phong phú