Có 1 kết quả:

đa thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về thứ tín ngưỡng không chuyên nhất, thờ nhiều vị thần cùng lúc.

Một số bài thơ có sử dụng