Có 1 kết quả:

đa thần giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tôn giáo tin thờ nhiều vị thần linh. ◎Như: “Đạo giáo” 道教.