Có 1 kết quả:

đa chủng

1/1

đa chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhiều loài, nhiều loại, linh tinh, hỗn tạp

Một số bài thơ có sử dụng