Có 1 kết quả:

đa diệp

1/1

đa diệp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiều lá, sum suê, um tùm

Một số bài thơ có sử dụng