Có 1 kết quả:

đa biến

1/1

đa biến

phồn thể

Từ điển phổ thông

hay thay đổi, dễ thay đổi, không kiên định

Một số bài thơ có sử dụng