Có 1 kết quả:

đa dư

1/1

đa dư

giản thể

Từ điển phổ thông

thừa, không cần thiết