Có 1 kết quả:

đa đảng

1/1

đa đảng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước có nhiều đảng phái