Có 1 kết quả:

dạ xoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “dược xoa” 藥叉.

Một số bài thơ có sử dụng